dimarts, 16 d’agost del 2011

Què entenem per família?En aquesta sessió hem parlat de la família, començant per definir el concepte.

Primer hem fet una definició individual. La meva seria la següent: Família és un agrupament format per una parella amb els corresponents fills que tenen.

En grup hem estret la següent definició: agrupament d’un mínim de dos membres que tenen una relació amb un cert nivell parentiu que pot anar des de la part biològica a l’establiment d’un vincle afectiu extern.

D’aquestes dos definicions es pot extreure que es tracta d’un mínim de dos membres. A la meva definició, més propera al concepte tradicional de família ( pare,mare i fills) no es contempla altres tipologies com famílies de pares separats, fills adoptats, etc, que són una realitat en la nostra societat.

Després de comparar aquests dos conceptes, hem fet una definició en gran grup que contempla els següents aspectes: conjunt de persones, incondicional, supervivència (biològica i social), proximitat (compartir un espai), vincle afectiu.

Finalment, he pogut comprovar que la definició de família és un concepte subjectiu, ja que cadascú, segons la seva família, formula una sèrie de característiques. A l’article Cap a on va la família? Canvis en l’estructura familiar de na Marta Rico Iñigo, es manifesta la complexitat de definir el concepte de família. A més a més s’exposen les noves tipologies de família: parelles de fet, heterosexuals i homosexuals, les famílies monoparentals i les recompostes, i els tres criteris bàsics per definir aquest concepte en el passat com la consanguinitat, la conjugalitat o el domicili comú, i que actualment, el criteri més emprat és el residencial. També s’expliquen les transformacions de la família per dos grans fenòmens del segle XX, un llarg procés en el qual es va passar de la convivència de dues generacions en una mateixa casa (família extensa), a la situació actual, en la qual la parella pren importància (família nuclear).

Segons el llibre Psicologia de l’educació de la Universitat Oberta de Catalunya, quan es defineix una família, s’inclouen en la definició els membres del grup familiar i la seva estructura, els vincles que mantenen i les funcions.

En relació a l’estructura es parla de família nuclear o conjugal (parella i fills no adults), i de família extensa (llars on conviuen més d’un nucli conjugal).

També es fa referència als contextos de desenvolupament de Bronffenbrenner, els quals es poden donar si el nen pot observar i incorporar-se a patrons d’activitat progressivament complexa, conjuntament o amb el guiatge de persones que li poden ensenyar, i amb els quals ha establert una relació emocional positiva.

A més a més, s’exposa que la família pot ser considerada com un sistema en el qual les accions i actituds de cada membre afecten els altres i són afectades per les d’aquells.

Aquestes diferents definicions m’han fet reflexionar i comprendre que una família pot ser un pare amb el seu fill, dues dones homosexuals amb fills o una família recomposta, i que la categorització ha de ser flexible, degut a les diferents circumstàncies històriques, polítiques, econòmiques, i culturals.

A part de totes les característiques que poden formar part de la definició, jo destacaria la creació d’un vincle entre els membres integrants. Això seria de vital importància, ja que ajuda al nen a conformar-se con un individu, que sap viure en societat gràcies als aprenentatges realitzats en el si d’aquest primer context de socialització.

Per tant, la meva nova definició de família seria: agrupament de persones que comparteixen una llar i entre les quals s’estableix un vincle afectiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada